Persoonsgegevens
Verzamelen en verwerken

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of feitelijke kenmerken, gerelateerd aan een (specifieke), natuurlijke persoon waarvan de identiteit, direct of indirect, te achterhalen valt. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw officiële naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Gegevens die niet direct aan uw identiteit gekoppeld kunnen worden – zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site – worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

Bij vragen / klachten kunt u contact met ons opnemen via onze klantendienst.

Verantwoordelijke
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door: 

DHL eCommerce (Belgium) N.V. 
Essenestraat 26
1740 Ternat

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bezoeken van onze website

DHL hecht veel waarde aan het behoud van de privacy van de gebruikers van onze websites. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers om veiligheidsredenen altijd tijdelijk de verbindingsgegevens van de computer op waarmee u onze website bezoekt, een lijst van de pagina’s die u binnen onze website bezoekt, de datum en duur van uw bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website waar u vandaan kwam. Andere persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, wordt niet verzameld, tenzij u deze details op vrijwillige basis verstrekt, bijv. wanneer u een online contactformulier invult, als onderdeel van een registratie, enquête, wedstrijd, het nakomen van een overeenkomst of een verzoek om informatie.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevenscategorieën is gelegen in uw toestemming (artikel 6.1.a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Hierna: AVG) ). Ook heeft DHL een legitiem belang (artikel 6.1.f AVG) voor het verwerken van deze persoonsgegevens in het kader van het beveiligen en goede functionaliteit van de website. 

Daarnaast maakt DHL gebruik van cookies, tracking tools en andere technieken. Hierover kunt u meer lezen in ons cookie statement . Deze data wordt na 30 dagen na het bezoek van de website automatisch verwijderd.

Wanneer u geo lokalisatie functionaliteiten heeft ingeschakeld in uw browser, respectievelijk in uw besturingssysteem, dan gebruiken we deze data om u locatie gebaseerde diensten aan te bieden (bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde DHL ServicePoint). Deze informatie wordt niet voor enig ander doel ingezet. Indien u deze functie blokkeert, wordt deze data direct verwijderd. 

Uitvoeren van DHL diensten en producten

Om onze diensten te verlenen en om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit contractuele overeenkomsten die met u zijn afgesloten verwerken we ook persoonsgegevens van u. Deze gegevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld de volgende doelen: 
•    het uitvoeren van een (verzend) contract;
•    het beheren van klantgegevens;
•    het afhandelen van betalingen;
•    in voorkomend geval, het beoordelen van de kredietwaardigheid;
•    beschermen van eigendommen van DHL;
•    en het optimaliseren van onze dienstverlening.

Bepaalde verzendgegevens worden ook verstrekt aan de autoriteiten van het land van doorvoer of bestemming ten behoeve van het vereffenen douane- en belastingheffingen of voor veiligheidscontroles, zoals vereist door de wetgeving van dat land. De verstrekte informatie omvat meestal:
•    naam en adres van verzender;
•    naam en adres ontvanger;
•    omschrijving van de goederen;
•    aantal stuks;
•    gewicht en waarde van zending

De wettelijke grondslag voor het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevenscategorieën is gelegen in artikel 6.1.b en c AVG doordat de verwerking noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u.

Verwerkingen voor klantapplicaties

Wanneer u gebruik maakt van My DHL Portal voor het verzenden van een pakket, dan zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
•    naam, adres en e-mail adres van ontvangen;
•    naam, adres en e-mail adres van verzender;
•    telefoonnummer.

Verwerkingen voor marketing activiteiten

Als u een bestaande klant bent, worden uw postgegevens (bijvoorbeeld naam, adres) verwerkt om contact met u op te nemen om u de laatste informatie over onze aanbiedingen, nieuws, producten en diensten te verstrekken. Afgezien van een bestaande toestemming, zullen we uw e-mailadres uitsluitend verwerken om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten waar dit wettelijk is toegestaan.

De wettelijke basis voor de bovengenoemde verwerking is artikel. 6.1.f AVG. De verwerking van klantgegevens voor eigen direct marketingdoeleinden wordt beschouwd als uitgevoerd voor een legitiem belang. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de genoemde verwerking. Om uw recht uit te oefenen, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven zijn vermeld.

Als u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven, hebben wij het recht om uw e-mailadres voor dit doel te gebruiken. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief door op de betreffende link onder aan de nieuwsbrief te klikken. In het geval dat u bezwaar maakt of zich afmeldt voor onze nieuwsbriefdiensten, worden uw persoonsgegevens verwijderd van de mailinglijst of geblokkeerd en niet langer verwerkt voor dergelijke doeleinden

Verwerkingen voor online activiteiten en website optimalisatie:

Wij maken gebruik van traceersoftware om vast te stellen hoeveel gebruikers onze website bezoeken en hoe vaak. Wij gebruiken deze software niet om persoonsgegevens of individuele IP-adressen te verzamelen. De gegevens worden uitsluitend in anonieme en samengevatte vorm gebruikt voor statistische doeleinden en voor de ontwikkeling van de website.

Gebruik van cookies

“Cookies” zijn kleine bestanden waarin specifieke informatie over uw gebruikte apparatuur en u, de gebruiker, kan worden opgeslagen wanneer u een van onze websites bezoekt. Met behulp van deze cookies kunnen wij het aantal gebruikers vaststellen en hoe vaak onze websites bezocht worden. Cookies stellen ons eveneens in staat om u precies die aanbiedingen te kunnen doen die voor u het meest geschikt en efficiënt zijn.

Wij maken gebruik van twee soorten cookies: de zogenaamde “sessiecookies” worden uitsluitend gedurende uw bezoek aan een van onze websites gebruikt, en de “permanente cookies” worden door ons gebruikt om informatie te bewaren over bezoekers die regelmatig een van onze websites bezoeken. Het doel van het gebruik van cookies is om u optimaal te kunnen begeleiden en u te “herkennen”, zodat we u bij herhaald gebruik (zoveel mogelijk) gevarieerde internetpagina’s en nieuwe inhoud kunnen presenteren. 

Op basis van legitieme belangen, zoals vermeld in artikel. 6.1.f AVG, gebruiken we "sessiecookies" om onze website te optimaliseren en om een gemakkelijke en ongestoorde gebruikerservaring te garanderen. Deze cookies worden uitsluitend opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze internetpagina's. Ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Vacatures binnen DHL

De carrièremogelijkheden binnen DHL Group zijn net zo divers als onze teams over de gehele wereld. Met ongeveer 510.000 werknemers in meer dan 220 landen, verbinden wij mensen en verrijken wij hun leven. Als u wilt solliciteren op een van onze openstaande vacatures, klik hier. Daar vindt u meer informatie over de privacybescherming van uw verstrekte persoonsgegevens.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

DHL deelt, verkoopt of verspreidt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal dit in de toekomst niet doen, tenzij wettelijk vereist, tenzij dit vereist is voor het doel van het contract of tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om uw adres- en bestelgegevens door te geven aan onze aannemers wanneer u producten bestelt.

Externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken, zijn contractueel verplicht om strikte geheimhouding te handhaven zoals bepaald in artikel 28 AVG. DHL is verantwoordelijk voor het beveiligen van uw gegevens in dergelijke omstandigheden. De dienstverleners volgen de instructies van DHL. Dit wordt afgedwongen door technische en organisatorische maatregelen, maar ook door middel van controles.

Privacybeleid DHL Group

In het privacybeleid van DHL Group zijn de groepsbrede normen voor gegevensverwerking vastgelegd. De nadruk ligt hierbij op de zogenaamde overdracht aan derde landen: de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EU waar geen toereikende regels voor gegevensbescherming gelden. Wil je meer weten over het privacybeleid van DHL Group, klik dan op de volgende link: DHL Group Data Privacy Policy. (samenvatting alleen in het Engels)

Uw rechten onder de algemene verordening gegevensbescherming

Als betrokkene heeft u verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij lichten deze rechten hieronder toe.

Inzagerecht
U kunt inzage vragen in de gegevens die van u worden verwerkt.

Correctie- en verwijderingsrecht
U kunt verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen, indien de gegevens onjuist zijn of de verwerking niet gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen alle verwerkingen van uw persoonsgegevens die zijn gebaseerd op artikel 6.1.f AVG. Neem hiervoor contact op met onze klantendienst (zie contactgegevens bij: H.8 Vragen, verzoeken en klachten).

Recht op beperking
U kunt verzoeken de verdere verwerking van uw gegevens te beperken indien:
•    u in afwachting bent op de beoordeling van een correctieverzoek;
•    uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
•    indien u de gegevens langer nodig heeft dan DHL ze nodig heeft voor een rechtszaak of de voorbereiding daarvan;
•    in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdracht
U kunt de door u aan DHL verstrekte gegevens ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Tevens geldt dit alleen voor gegevens die DHL al reeds in digitale vorm verwerkt. 

Intrekken van toestemming
U heeft altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan staken.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is kosteloos, behoudens misbruik. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u een verzoek indienen via onze klantendienst (zie contactgegevens bij: H.8 Vragen, verzoeken en klachten).

Termijnen
We zullen uw verzoeken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand beantwoorden. Mochten we deze termijn niet halen dan laten we dit u voor het verstrijken van de termijn weten. Het kan zijn dat omwille van de complexiteit of omvang van uw verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden. 

Identificatie
Wij kunnen bij alle verzoeken die u indient vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigen.

Veiligheid

DHL neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies of misbruik te beschermen. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in een veilige omgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens tijdens het verzenden gecodeerd.

Als u per e-mail contact met DHL wilt opnemen, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd kan worden. De inhoud van e-mailberichten kan door derden gelezen worden. Daarom raden wij u aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post aan ons te sturen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij doen onze uiterste best om deze privacyverklaring zo accuraat mogelijk te houden. Daarom kan het zijn dat wij onze verklaring moeten bijwerken. 

DHL behoudt zich het recht voor om wijzigingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van de websites van DHL gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Vragen, verzoeken en klachten

Bij eventuele vragen, verzoeken of respectievelijk klachten verzoeken we u contact op te nemen met onze klantendienst.

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens